Beschermingsbewind

WAT IS BESCHERMINGSBEWIND

Volgens de wet is beschermingsbewind een maatregel die  een kantonrechter kan nemen voor een meerderjarige die door lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat is zijn belangen van vermogensrechtelijke aard te behartigen of is niet in staat zijn/haar vermogensrechtelijke behoorlijk waar te nemen als gevolg van verkwisting of het hebben van problematische schulden

BEWINDVOERING WAT WEL

uw bewindvoerder kan/gaat o.a. het volgende voor u doen:

– Hij verzorgt de aanmeldprocedure beschermingsbewind

– Hij stelt een budgetplan op

– Hij opent een beheerrekening

– Hij ontvangt uw inkomen op de beheerrekening

– Hij betaalt het weekgeld aan u

– Hij betaalt de vaste lasten

– Hij vraagt bijzondere bijstand bij de gemeente aan

– Hij vraagt zorg- en huurtoeslag aan

– Hij inventariseert de schuldenlast

– Hij vraagt een schuldenregeling bij de gemeente aan

– Hij vraagt verzekeringen aan(o.a. WA-, uitvaart- en inboedelverzekering)

– Hij declareert nota’s bij een ziektekostenverzekeraar

– Hij verzorgt de belastingaangifte Box 1

– Hij verzorgt de Rekening en Verantwoording aan de kantonrechter

– Openen van een beheer- en leefgeldrekening

– Inventariseren van de inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen

– Opstellen van een budgetplan

– Aanschrijven van inkomsten en uitgaven

– Doorbetaling van de vaste lasten

– Postverwerking en postverzending naar cliënten

– Aanvragen van toeslagen en kwijtschelding van Gemeentelijke Belastingen

– Aangifte Inkomstenbelasting (Box 1)

– Maandelijkse rapportage

– Jaarlijkse rapportage aan de rechtbank

BEWINDVOERING WAT NIET

Uw bewindvoerder kan/mag o.a. het volgende niet voor u doen:

– Hij schrijft u niet in, in de basisadministratie van de gemeente

– Hij vraagt geen identiteitskaart/paspoort voor u aan

– Hij meldt u niet aan bij het UWV Werkbedrijf (voorheen CWI)

– Hij vraagt geen DigiD voor u aan

– Hij levert geen medische gegevens aan

– Hij meldt u niet aan bij het zorgkantoor

– Hij zorgt niet voor huisvesting

– Hij vraagt geen bijstand/uitkering voor u aan

– Hij verzorgt niet de belastingaangifte box 2 en 3

WAT KOST BEWINDVOERING?

De tarieven en beschikbare uren worden jaarlijks vastgesteld door de Minister van Veiligheid en Justitie. Wanneer uw inkomen onvoldoende is kan er bijzondere bijstand worden aangevraagd bij de gemeente waar u woont.

ZORGVERLENER

VDO bewind begrijpt  heel goed dat u een belangrijke spil bent in het welzijn van uw cliënt.  U wilt de best mogelijke zorg leveren.

 

VDO bewind heeft dit streven voor uw cliënt op financieel gebied.  Volgens de kwaliteitseisen mag u naast zorgverlener geen financiële zaken van uw cliënt behartigen. Daarnaast kunnen wij ons voorstellen dat u geen tijd heeft voor deze extra taken .

 

VDO bewind vindt het belangrijk nauwgezet contact met u als zorgverlener te onderhouden. Een goede samenwerking ontzorgt u en is het beste voor uw cliënt.  Wij stellen het op prijs indien u als zorgverlener bij de gesprekken met cliënt aanwezig kunt zijn. Dit stelt de cliënt op zijn/haar gemak en u heeft ongetwijfeld aanvullende informatie die toegevoegde waarde heeft voor de dienstverlening. Tijdens de beschermingsbewind periode zullen wij u zo nodig op de hoogte houden van ontwikkelingen die van belang zijn.

 

Voor zorgverleners van onze cliënten hebben een telefoonnummer dat alleen voor u beschikbaar is. Dit ontvangt u zodra wij als beschermingsbewindvoerder van uw patiënt of cliënt  zijn benoemd. Dit kan van pas komen in geval van calamiteiten waarbij er spoedacties dienen te worden opgestart. Op deze manier kan de samenwerking optimaal worden uitgevoerd.

Neem contact met ons op

    Top