Veel Gestelde Vragen

ELKE VRAAG, EEN ANTWOORD

Hier vindt u alle mogelijke vragen en antwoorden over praktische zaken. Naast deze praktische zaken leggen we ook een aantal begrippen uit die u wellicht tegen zult komen in een mogelijk traject.

Wat houdt bewindvoering in?

Bewindvoering houdt in het verzorgen van een veilig en verantwoord financieel beheer van de rechthebbende. Tijdens het bewind worden de rekeningen betaald en een goede administratie gevoerd. Ieder jaar dient er een Rekening & Verantwoording te worden gemaakt voor de kantonrechter, bij beëindiging van het bewind een eindverantwoording

Aan welke voorwaarden dient een aanvraag bewindvoering te voldoen?
 • Een paar belangrijke voorwaarden voor het aanvragen van bewindvoering:
  de cliënt moet medewerking willen verlenen (als dat echt niet kan, kan bewindvoering via de Officier van Justitie worden aangevraagd).
 • er moet een geregeld inkomen zijn
 • schuldenlast moet te overzien zijn (= af te lossen binnen budget in max. 36 maanden)
 • schuldenlast welke niet meer inpasbaar zijn in het budget dienen via een apart traject gesaneerd te worden (bijv. WSNP)
Wanneer eindigt de onderbewindstelling?

De bewindvoering kan worden beëindigt door een verzoek in te dienen bij de kantonrechter. U kunt dit verzoek rechtstreeks indienen. De rechter zal het bewind alleen beëindigen als de oorzaak die aan het instellen van het bewind ten grondslag lag, niet meer bestaat (meestal door middel van een positieve medische verklaring). Dus als cliënt weer in staat is zijn eigen financiën te regelen.

Wanneer eindigt het bewind van rechtswege?
 • als de cliënt overlijdt.
 • als de bewindvoering door curatele wordt vervangen.
 • als de algemene voorwaarden van de bewindvoerster niet worden nagekomen.
Wanneer is het verstandig om als begeleider bewindvoering aan te vragen voor je cliënt?
 • als cliënt geestelijk niet in staat is zijn financiën te beheren
 • als de administratie niet meer te overzien is
 • als de financiële post niet meer wordt geopend door de cliënt
 • als er betalingsachterstanden zijn ontstaan
 • als de cliënt geen overzicht meer kan geven van zijn financiën
 • als er een schuldsanering is aangevraagd / of reeds is ingesteld en er daarnaast nog beheer van de financiën gewenst / vereist is ter voorkoming van nieuwe schulden
Wat is het verschil tussen beschermingsbewind en een WSNP bewind?

Beschermingsbewind is een maatregel, ingesteld door de kantonrechter, en is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen.
De WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is een wet die de rechter gebruikt om uw schulden te saneren. Dit kan pas worden ingesteld als blijkt dat er geen regeling kan worden getroffen met uw schuldeisers. Een WSNP bewindvoerder ziet erop toe dat de schuldenaar zich optimaal inspant om zoveel mogelijk geld voor aflossing van de schulden bijeen te brengen en dat geen nieuwe schulden ontstaan. Schuldenaren die voldoen aan de verplichtingen die de WSNP stelt, verkrijgen na afloop een schone lei.

Het opgespaarde bedrag wordt verdeeld onder de schuldeisers en het restant wordt kwijtgescholden. Komt een schuldenaar de verplichtingen niet na, dan eindigt de schuldsanering en herleven alle schulden weer. Het traject is niet eenvoudig te doorlopen.

Beschermingsbewind en WSNP bewind kunnen heel goed samen gaan. De beschermingsbewindvoerder zal de aflossingen en de informatie aan de WSNP bewindvoerder leveren, waardoor het WSNP traject (in de meeste gevallen) succesvol zal worden afgesloten.

Wat zijn de verschillen tussen curatele, bewind en mentorschap?

Curatele, beschermingsbewind en mentorschap zijn verschillende maatregelen om mensen te beschermen die zelf niet goed beslissingen kunnen nemen. Bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, verslaving of dementie.

 • Curatele voor financiële en persoonlijke beslissingen

Curatele is voor mensen die hun financiële en persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen en voor wie beschermingsbewind en/of mentorschap niet volstaat.

Een curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Alle lopende ondercuratelestellingen staan in het openbare curatele- en bewind register.

 • Bewind voor financiële beslissingen

Beschermingsbewind is voor mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. De beschermingsbewindvoerder beheert het geld en de goederen van de betrokkene. Beschermingsbewind kan wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden worden ingesteld. Deze bewinden staan in het openbare curatele- en bewind register.

 • Mentorschap voor persoonlijke beslissingen

Mentorschap is voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen. De mentor beslist over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.

 • Handelingsbekwaam of handelingsonbekwaam

Iedereen van 18 jaar is volgens de wet meerderjarig en handelingsbekwaam. Dit betekent dat iemand voor het verrichten van rechtshandelingen geen toestemming nodig heeft van zijn:

 • wettelijke vertegenwoordigers;
 • ouder(s) met gezag;
 • voogd.

Bijvoorbeeld bij het huren of kopen van een huis. Of bij het afsluiten van een telefoonabonnement.

Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam voor zover de wet niet anders bepaalt.

Is de bewindvoerder ook verantwoordelijk voor de schulden?

Schulden behoren in principe tot de financiën van de klant. Mochten de reeds bekende schulden niet binnen 3 jaar binnen het huidige budget in te passen zijn, of u maakt nieuwe schulden en de bewindvoerder kan deze niet in het budget inpasbaar maken, dan moeten de schulden ondergebracht worden bij een schuldhulpbureau of de kredietbank. Is aflossing wel mogelijk binnen het budget, dan draagt de bewindvoerder zorg voor de aflossing.

Kan een cliënt veranderen van bewindvoerder?

Ja, indien er gegronde redenen zijn, mochten deze er zijn dan kan er een verzoek worden ingediend bij de kantonrechter.

Wat verandert er voor u bij onder bewindstelling?

Op het moment dat VDO Bewindvoering tot bewindvoerder is benoemd, gaan er voor u een aantal dingen veranderen. Dit betekent dat u niet meer als enige over uw financiën kan beslissen. Zo zullen wij een brief sturen naar de instanties en bedrijven waarmee u een financiële relatie heeft. In deze brief zullen we uitleggen dat uw vermogen onder bewind is gesteld. Om een bewindvoerder aan te stellen is een uitspraak van de rechtbank nodig. Iemand die onder bewind gesteld wordt, kan niet meer zelfstandig over zijn of haar vermogen of inkomsten beschikken, maar blijft wel handelingsbekwaam.

Wat wordt onder bewind gesteld?

Alle goederen van een meerderjarige kunnen onder bewind worden gesteld. Onder goederen wordt verstaan: banksaldo, loon, pensioen, uitkering, maar ook meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden. De kantonrechter kan, afhankelijk van de situatie, besluiten om slechts een gedeelte van de goederen onder bewind te stellen, bijvoorbeeld alleen het spaartegoed of onroerend goed.

Wat kost Beschermingsbewind?

De kosten van beschermingsbewind bestaan uit de vergoeding voor de beschermingsbewindvoerder. Deze worden jaarlijks vastgesteld door de gezamenlijke Rechtbanken.  De geldende tarieven vindt u in het tarievenoverzicht. Als u een laag inkomen heeft kan er voor deze kosten bijzondere bijstand worden aangevraagd.

Hoe kan ik me aanmelden voor beschermingsbewind?
Hoe is de controle van bewindvoerders in de praktijk geregeld?

Wij moeten als VDO bewind binnen enkele weken na benoeming een boedelbeschrijving inleveren bij de kantonrechter. Een boedelbeschrijving is een opgave van uw vermogen op het moment dat het bewind door de kantonrechter is uitgesproken. Hierbij horen het inkomen, de vaste lasten en de schulden.

Ieder jaar sturen wij aan de kantonrechter een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van afgelopen jaar. Ook de actuele stand van zaken geven we door. Bij deze jaarlijkse opgave controle beoordeeld de kantonrechter of de VDO bewind gehandeld heeft binnen zijn bevoegdheden. Indien het overzicht vragen oproept zal de kantonrechter om uitleg vragen.

Worden er kwaliteitseisen gesteld aan een bewindvoerder?

Het Besluit kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders en mentoren zorgt er voor dat de kwaliteitseisen van bewindvoerders steeds op een hoger niveau zal komen. Zo dient de professionele bewindvoerder minimaal te beschikken over een MBO-4 diploma.

Indien de bewindvoerder ook voor ‘schulden bewinden’ benoemd wil worden dient deze te beschikken over een HBO diploma. Ook zal permanente educatie een onderdeel worden, zodat professionele bewindvoerders altijd up-to-date zijn.

Wie kunnen er bewindvoerder zijn?

In principe kan de rechter iedereen die meerderjarig is benoemen tot bewindvoerder. Er zijn echter een paar voorwaarden waar de bewindvoerder aan moet voldoen;

 • de bewindvoerder mag zelf niet onder curatele staan
 • zijn/haar eigen goederen mogen niet onder beschermingsbewind vallen
 • mag niet failliet zijn
 • mag niet verwikkeld zijn in schuldsanering

Bij het aanwijzen van een bewindvoerder moet de rechter de voorkeur geven aan de wens van diegene die onder bewind gesteld wordt. U heeft dus ook zelf inspraak in de persoon die de bewindvoering voor u gaat doen. De rechter kan hier echter van afwijken als hier goede redenen voor zijn.

NIET HET ANTWOORD WAT U ZOEKT?

 

Neem dan hier eenvoudig en snel contact met ons op, wij zullen zo spoedig mogelijk reageren op uw vraag.

  Top